update : "welcome"
update : "burger"
Sweety44 : "I've just logged on... สวัสดีจ้า"
update : "I've just logged on... สวัสดีจ้า"
update : "มาสแต็มป์วันเวลาไว้ ว่าที่นี่ ยังมีคนใช้อยู่ ไม่ร้างไปซะทีเดียว :)"
update : "coffee cake"
update : "ขอเชิญนางไม้ ที่สถิตย์ ณ ที่แห่งนี้ มารับเครื่องเซ่นด้วยเถิด"
update : "จุดธูป i~~~ ~~ ~"
update : "welcome"
update : "จุ๊ส์ จุ๊ส์ จุ๊ส์ จกน้อย รอธูปดับก่อนนะ ค่อยมากินเค้กได้"
update : "ไปล่ะ จกน้อย ฝากดูแลไยแมลงมุมด้วย แล้วจะมาหาใหม่"
update : "ลงวันที่ 21 -10 - 2557 เวลา 22:50 น."